دستگاه جوراب پوش sock slider

75,000 تومان
با استفاده از این وسیله دیگر نیازی نیست که برای جوراب پوشیدن دستتان به پایتان برسد. با استفاده از این