برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 100 کیلوگرم

قیمت اصلی 15,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,850,000 تومان است.
    بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 5۰ کیلوگرم

قیمت اصلی 7,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,925,000 تومان است.
  بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 20 کیلوگرم

قیمت اصلی 3,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,770,000 تومان است.
  بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 10 کیلوگرم

قیمت اصلی 1,550,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,385,000 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از خوشپخترین

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 1 کیلوگرم

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 138,500 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی استیکی از خوشپخترین و

برنج هاشمی معطر درجه یک شمال – 5 کیلوگرم

قیمت اصلی 775,000 تومان بود.قیمت فعلی 692,500 تومان است.
بعد از برنج صدری در حال حاضر برنج هاشمی در رده دوم مرغوب ترین برنج ایرانی است یکی از خوشپخترین